scroll naar boven
Sleeuwijks Kerkje logo
Het Sleeuwijks Kerkje bij Werkendam
Sleeuwijks Kerkje interieur

Privacyverklaring en cookiestatement

Deze website is opgezet als informatieve site. Deze algemene Internetvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van onze Internetsite: het Sleeuwijks Kerkje stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij spelen enkele factoren voor het Sleeuwijks Kerkje een belangrijke rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. Als gevolg hiervan kunnen wij niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert.

Het Sleeuwijks Kerkje vraagt uw begrip hiervoor en wil u erop wijzen dat wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.

Informatie op deze website

Het Sleeuwijks Kerkje stelt deze website met zorg samen en streeft ernaar dat alle informatie op de site juist en volledig is. Onvolkomenheden, als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen, kunnen echter nooit worden uigesloten, waardoor het Sleeuwijks Kerkje de juistheid en volledigheid van de getoonde gegevens niet kan garanderen. Mocht u op basis van vermelde gegevens verplichtingen met financiële consequenties aan willen gaan, raden we u aan om contact op te nemen met een van de medewerk(st)ers van het Sleeuwijks Kerkje om de juistheid en volledigheid van de betreffende informatie te verifiëren.

De informatie op deze website is van algemene aard en kan niet worden gezien als een persoonlijk advies. Wij raden u dan ook aan voor een persoonlijk op maat gesneden advies contact op te nemen met één van onze beheerders, waarbij al uw omstandigheden kunnen worden meegenomen in het advies. Indien u uitsluitend op basis van de informatie van deze website de beslissing neemt om verplichtingen aan te gaan, bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan. Om te voorkomen dat er ten aanzien van deze verantwoordelijkheid enige verwarring ontstaat, willen we u er expliciet op wijzen dat het Sleeuwijks Kerkje niet aansprakelijk is voor de (financiële) schade die voortvloeit uit uw beslissingen.

Cookiestatement

Het Sleeuwijks Kerkje maakt op de website www.sleeuwijkskerkje.nl gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee u onze website bezoekt zoals een computer, smartphone of tablet. Het Sleeuwijks Kerkje maakt geen gebruik van vergelijkbare technieken zoals pixels, scripts en beacons.

Cookies maken het mogelijk om uw webbrowser te herkennen. Handig, want dan hoeft u bijvoorbeeld niet steeds opnieuw je gegevens in te voeren, voorkeuren aan te geven of uw instellingen aan te passen. Op die manier kunnen we ook onze website beter laten werken, en kunnen we inzicht krijgen in het bezoekersgedrag van de website.

Welke cookies zijn er?

We maken gebruik van twee verschillende soorten cookies:

  • Functionele cookies: Deze zijn nodig voor een goede werking van de website. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat snel en correct de gewenste informatie wordt getoond elke keer dat je onze website bezoekt. Voor het plaatsen van functionele cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd.
    - De cookie die dit bijhoudt heet SESSIE-ID en wordt geplaatst door de provider. De provider kan zich zo een beeld vormen van de hoeveelheid verkeer op de website.
  • Analytische cookies: Deze gebruiken we om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld hoe vaak onze website wordt bezocht, op welke pagina je op onze website aankomt en op welke pagina’s het meest wordt geklikt. Voor deze zogenoemde third-party cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd omdat deze geen gevolgen hebben voor uw privacy.
    - Cookies voor Google Analytics, _ga. Deze cookies zijn geanonimiseerd.
    - Cookie voor de Google recaptcha v2 waardoor u, als u een formulier wilt verzenden, kunt aantonen dat u een mens bent en geen robot.

Copyright

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website berusten uitsluitend bij het Sleeuwijks Kerkje en/of haar leveranciers. Uitzondering daarop zijn citaten uit Wikipedia en bijbehorend fotomateriaal overgenomen met respect voor de Creative Common Licentie.

Het is u niet toegestaan de op het materiaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te verwijderen, noch om het desbetreffend materiaal of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch om op enigerlei wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van het Sleeuwijks Kerkje.

Ingeval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van het Sleeuwijks Kerkje en/of haar leveranciers, behoudt het Sleeuwijks Kerkje zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade op u te verhalen.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot onze Internetsite, waaronder de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij ons en/of bij diegene van wie wij een licentie verkregen hebben.

Verwijzingen en hyperlinks

Het is u slechts toegestaan om één kopie van het op de website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik. Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Sleeuwijks Kerkje, het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te "reverse engineeren", te decompileren of op andere wijze te gebruiken en / of te exploiteren.

Het is toegestaan om een hyperlink (een technisch commando, dat verwijst naar de website van het Sleeuwijks Kerkje, waarbij de website binnen de kaders van het Sleeuwijks Kerkje verschijnt) op uw website aan te brengen. Ingeval u zich niet houdt aan voornoemd toegestane gebruik, behoudt het Sleeuwijks Kerkje zich het recht voor om de uit dit niet-toegestane gebruik voortvloeiende schade op u te verhalen.

Nieuwe ontwikkelingen

De tekst van deze disclaimer kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze activiteiten of in het geval van aangepaste wetgeving. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.

Informatie via de webformulieren

Alle gegevens die u ons stuurt via de website zulen met zorg worden behandeld. De gegevens die u invult, worden verwerkt met gebruikmaking van professionele software die de mogelijkheid heeft uw gegevens automatisch te verwijderen na een ingestelde tijd. De tijd die het Sleeuwijks Kerkje hiervoor heeft gekozen, bedraagt 24 maanden.

De formuliergegevens worden afgeleverd in de mailboxen van de beheerders van het Sleeuwijks Kerkje. Deze gegevens worden verwijderd wanneer er geen sprake meer is van een voortgaande relatie tussen u en het Sleeuwijks Kerkje. De tijdsduur die het Sleeuwijks Kerkje hiervoor heeft gekozen, bedraagt 24 maanden. Wanneer er wel sprake is van een voortgaande relatie zullen uw gegevens door het Sleeuwijks Kerkje opgeslagen blijven, tenzij u nadrukkelijk verzoekt deze gegevens te laten verwijderen uit de systemen van het Sleeuwijks Kerkje.

menu